อยากสร้างรั้วติดถนน!! สร้างสูงได้แค่ไหน?

 
 
 
… มีบ้านแล้ว ก็อยากจะมีรั้วเผื่อแสดงถึงแนวอาณาเขตที่ดิน และป้องกันการรบกวนหรือบุกรุกในพื้นที่ส่วนตัวของเรา ทีนี้ ถ้าอยากสร้างรั้วติดกับถนนบ้านละ? ต้องทำอย่างไร
 
… รั้วสามารถก่อสร้างได้ติดกับถนนสาธารณะ(กฎหมายควบคุมอาคารผ่อนปรนให้) โดยมีความสูงไม่เกิน 3เมตร วัดจากถนนหรือทางเท้า
 
…ส่วนถ้าต้องการสร้างสูงกว่า 3เมตรนั้น จำเป็นต้องร่นระยะเข้ามาจากแนวเขตถนนหรือที่สาธารณะ โดยร่นเท่ากับระยะของความสูงรั้วที่ต้องการจะสร้าง
 
…แต่สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร อ้างอิงตาม ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 ข้อ 50 กำหนดให้ถ้าถนนกว้างไม่เกิน 6เมตร ความสูงของรั้วที่ติดถนนนั้น จะสร้างสูงได้เต็มที่ไม่เกิน 2เมตร เท่านั้น
.
 
อ้างอิงถึง กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2535) ข้อ 42, ข้อ 47 และใน ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 ข้อ 50

วิศวกร มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างบ้านพักศัย ..และเคยทำในทุกตำแหน่งของกระบวนการสร้างบ้าน ทั้งผู้รับเหมา ผู้ออกแบบ และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง